Close

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

 • door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

Uw behandelaar is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl

Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.

Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, ev. mailadres) wordt verstrekt aan een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie (bijvoorbeeld afspraken maken, factuur/nota verstrekken)

Voor de details van ons Privacybeleid:

 • zie document Privacybeleid hieronder
 • of www.acupunctuurlexmond.nl onder Nieuws

Hierin vindt u precies welke gegevens wij noteren en waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Ook uw wettelijke rechten worden genoemd.

Disclaimer

Aansprakelijkheid

De inhoud op de website/webpagina is van algemene informatieve aard. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 • U bepaalt zelf de waarde van de informatie voor uw eigen situatie. U blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die u onderneemt of laat aangaande uw gezondheid. We raden overigens vrijblijvend aan om een huisarts te raadplegen als u informatie en advies wilt hebben aangaande uw specifieke situatie. De eigenaar van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website.
 • De eigenaar van deze website is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze is ontstaan of voortvloeit uit:
 • het gebruik van de website/webpagina en de inhoud, of de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website en de inhoud;

Intellectuele eigendom

De auteursrechten op de website/webpagina(s) berusten bij de eigenaar van de website, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (een gedeelte of gedeeltes van) de inhoud voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele eigendomsrechten en/of in strijd zijn met wet- en regelgeving op onder meer het gebied van privacy.

Privacybeleid

Hieronder vindt u de gegevens die voor de praktijk van uw behandelaar van toepassing zijn. (vink aan wat van toepassing is en vul ontbrekende gegevens in/aan)

(contact-) Gegevens Zorgverlener:
M.M. Reinstra – Kool
Acupuncturist
Zorgverlenersnummer: 90-04128/50645
Is verantwoordelijk voor gegevensbescherming
(contact-) Gegevens Functionaris Gegevensbescherming (indien van toepassing):
M.M. Reinstra-Kool
Is verantwoordelijk voor gegevensbescherming
Doel gegevensvastlegging
 • behandeling acupunctuur
 • doorverwijzing
 • administratie, maken van afspraken
 • innen van consultkosten
 • facturering t.b.v. cliënt en zorgverzekeraar
 • voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte)
Wij noteren in uw dossier
 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
Bijzondere persoonsgegevens
 • medische gegevens
 • zaken m.b.t. seksualiteit
 • relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport)
 • naam van de huisarts
Bij minderjarigen < 16 jaar
 • naam, adresgegevens, telefoonnummers van beide ouders
 • schriftelijke toestemming van beide ouders.
Bewaartermijn dossier
 • 15 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO)
Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:
 • om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;
 • voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw therapeut;
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen;
 • geanonimiseerd na uw toestemming voor wetenschapschappelijk onderzoek
Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd.
Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd.
 • uw naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum
 • mogelijk BSN
 • de datum van de behandeling
 • prestatiecode, bijvoorbeeld
   24104 acupunctuur
 • de kosten van het consult
Uw rechten:
 • Bij de intake vragen wij uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens;
 • Wij noteren uw toestemming in uw dossier;
 • Wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;
 • U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming*;
 • U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)*;
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoons-gegevens omgaan bij uw therapeut* en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ;
 • Wij wijzen u op onze privacy beleid en waar u deze kunt vinden.
*  Dit kunt u schriftelijk of per mail melden aan de verantwoordelijke.
     (zie bovenaan dit schema)
Personen die toegang hebben tot de dossiergegevens, buiten de zorgverlener
 • De accountant Ambachtsheer Financiele dienstverlening.
 • Deze kan de gegevens van uw factuur zien.
 • Deze personen zijn bekend met de regels m.b.t. privacybescherming en hebben een geheimhoudingsplicht.
Met betrekking tot contact per email
 • Gebruik gmail ter communicatie
Met betrekking tot online informatie opvragen door de patiënt/cliënt
 • niet van toepassing
Met betrekking tot online afspraken maken
 • niet van toepassing
Met betrekking tot onze website en onze Facebook pagina
 • Berichten die u plaatst op het digitale gastenboek of onze Facebook pagina zijn openbaar toegankelijk.
Digitale Nieuwsbrief
 • Niet van toepassing
Wij treffen maatregelen om uw gegevens te beschermen
 • Technisch (beveiliging van dossiers, computer etc.)
 • Organisatorisch (afspraken en overeenkomsten) met accountant.
Meldplicht datalekken
 • Wij beschikken over een protocol datalekken.
Onze dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen.
Bijv. WGBO, Wkkgz, AVG